Terma Penggunaan


Selamat datang ke Rangkaian iCar Asia.

iCar Asia Sdn Bhd (“iCar Asia”) berbesar hati untuk menyediakan Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah) akses kepada rangkaian laman web dan perkhidmatan berkaitannya yang disenaraikan di www.iCarAsia.com dan syarikat induknya Carsome Sdn Bhd, dan anak-anak syarikatnya dan gabungan (“Carsome“), dan enjin carian kenderaan iCar Asia/ Carsome di mana-mana diedarkan di Internet (secara kolektif “Rangkaian iCar Asia”) pada terma dan syarat ini.

Rangkaian iCar Asia

 1. iCarAsia menerbit atau menyediakan di Rangkaian iCar Asia, maklumat, iklan, produk dan tawaran perkhidmatan, data kenderaan, penilaian, perisian dan pautan dan kandungan lain yang disediakan oleh iCar Asia dan pihak ketiga (“Bahan”). iCar Asia tidak menjamin, mewakili, memberi kuasa atau menyokong kebolehpercayaan, ketepatan atau kesempurnaan mana-mana Bahan itu yang diterbitkan di Rangkaian iCar Asia atau pada mana-mana laman web yang menghubungkan dari Rangkaian iCar Asia (termasuk iklan paparan pihak ketiga).
 2. iCar Asia tidak akan dan tidak boleh memberikan apa-apa waranti berhubung dengan apa-apa barang-barang atau perkhidmatan yang diiklankan untuk dijual di Rangkaian iCar Asia oleh pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa representasi atau waranti bahawa barang-barang atau perkhidmatan itu adalah daripada kualiti yang boleh diperdagangkan, sesuai untuk tujuan yang dimaksudkan, selamat untuk tujuan yang dimaksudkan, seperti yang digambarkan oleh penjual atau dimiliki oleh penjual.

iCar Asia, Laman-Laman, Perjanjian dan Perkhidmatan

Terma penggunaan seperti yang dinyatakan di bawah ini mengawal penggunaan perkhidmatan iCar Asia yang ditawarkan dan tersedia di laman web ini dan mana-mana perkhidmatan lain yang ditawarkan dan tersedia dalam Rangkaian iCar Asia dan semua sub-laman-laman yang berkaitan (secara kolektif "Laman-Laman" dan secara individu "Laman"). Pengguna dinasihatkan untuk membacanya dengan teliti kerana ia mempengaruhi hak dan liabiliti Pengguna di bawah undang-undang.

Dengan menggunakan Laman-Laman, Pengguna dianggap telah bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini ('Perjanjian'), serta terma dan syarat yang digabungkan dengan rujukan dan/atau implikasi.

iCar Asia berhak untuk mengubah suai, mengemas kini atau meminda terma Perjanjian pada bila-bila masa dengan mengumumkan perkara yang sama di Laman-Laman. Jika Pengguna terus menggunakan Laman-Laman dan/atau perkhidmatan yang disediakan oleh iCar Asia di Laman-Laman ('Perkhidmatan') selepas tarikh mana-mana pindaan berkuat kuasa, Pengguna akan dianggap telah bersetuju untuk terikat dengan pindaan terma dan syarat tersebut. Sekiranya Pengguna tidak bersetuju dengan pindaan, Pengguna tidak harus terus menggunakan Laman-Laman dan/atau Perkhidmatan.

Pengguna

Pengguna di sini adalah Individu atau Entiti Korporat seperti yang ditakrifkan di bawah ini, dan termasuk mana-mana orang yang melayari dan/atau melanggani Laman-Laman, serta mana-mana orang menyiarkan sebarang iklan dan penyenaraian mana-mana kenderaan/barang/perkhidmatan untuk dijual di Laman-Laman, dan ungkapan “Pengguna” hendaklah bermakna lebih daripada seorang Pengguna.

'Individu' - Perkhidmatan hanya tersedia untuk individu-individu yang berumur 18 tahun ke atas dan mampu memasuki perjanjian yang mengikat secara sah di bawah undang-undang Malaysia.

'Entiti Korporat' - Perkhidmatan tersedia untuk syarikat-syarikat dan/atau entiti perniagaan. Mana-mana orang yang menggunakan Perkhidmatan bagi pihak entiti korporat tersebut mewakili bahawa dia mempunyai kuasa untuk mengikat entiti korporat tersebut kepada terma dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.

Tanggungjawab Pengguna

Pengguna bertanggungjawab secara peribadi untuk penggunaan Laman-Laman dan/atau Perkhidmatan.

Pengguna menggunakan Laman-Laman dan/atau Perkhidmatan atas risikonya sendiri.

Pengguna hendaklah menggunakan Perkhidmatan mengikut semua undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia pada masa kini.

Pengguna tidak boleh menyenaraikan dan/atau mengiklankan apa-apa produk dan/atau kereta di Laman untuk dijual dan/atau juga tidak akan memberikan dan/atau menyebabkan untuk diberikan maklumat yang:

 1. melanggar mana-mana hak harta intelek mana-mana pihak ketiga termasuk hak cipta, paten, cap dagangan, nama dagangan, reka bentuk, rahsia dagangan, maklumat sulit, pengetahuan, muhibah, hak privasi atau publisiti atau hak proprietari lain atau hak publisiti atau privasi mana-mana pihak ketiga, atau kandungan yang Pengguna tidak mempunyai hak untuk menyediakannya di bawah mana-mana undang-undang atau di bawah perhubungan kontrak atau fidusiari;
 2. sebaliknya menyebabkan sebarang kerosakan atau kerugian kepada mana-mana orang termasuk tetapi tidak terhad kepada produk yang mengandungi pernyataan fitnah;
 3. melanggar, atau menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang, statut, ordinan atau peraturan yang berkenaan;
 4. adalah menyalahi undang-undang, berbahaya, mengancam, menganiaya, mengganggu, memfitnah, menceroboh privasi orang lain, atau berbahaya kepada mana-mana orang dalam apa cara sekalipun;
 5. adalah lucah atau menggambarkan seorang manusia yang terlibat dalam sebarang kelakuan seksual;
 6. mengganggu, merendahkan, menakut-nakutkan atau membenci individu atau kumpulan individu atas dasar fahaman politik, agama, jantina, orientasi seksual, bangsa, etnik, umur atau ketidakupayaan;
 7. menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pekerja iCar Asia, atau menyatakan secara palsu atau sebaliknya menyalah nyata pertalian Pengguna dengan seseorang atau entiti;
 8. termasuk maklumat peribadi atau pengenalan tentang orang lain tanpa kebenaran bertulis jelas orang tersebut;
 9. adalah palsu, mengelirukan, menipu, salah maklumat, atau merupakan "bait and switch”;
 10. membentuk atau mengandungi "pemasaran gabungan," "kod rujukan pautan," "e-mel remeh," "spam," "surat berantai," "skim piramid" atau iklan komersial yang tidak diminta;
 11. membentuk atau mengandungi sebarang bentuk pengiklanan atau permintaan jika:
  1. disiarkan di kawasan Laman yang tidak ditetapkan untuk tujuan tersebut; atau
  2. menghantar e-mel kepada Pengguna yang telah meminta untuk tidak dihubungi mengenai perkhidmatan, produk atau kepentingan komersial lain.
 12. termasuk pautan ke perkhidmatan komersial atau laman-laman web, kecuali seperti yang dibenarkan dalam Terma dan Syarat untuk Pengiklan yang Melanggan Carlist.my;
 13. mengiklankan apa-apa perkhidmatan yang menyalahi undang-undang atau penjualan mana-mana kenderaan/barang/perkhidmatan yang penjualannya dilarang atau dihadkan oleh undang-undang yang terpakai, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenderaan/barang/perkhidmatan tersebut, yang penjualannya dilarang atau dikawal oleh undang-undang Malaysia;
 14. mengandungi virus perisian atau mana-mana kod komputer, fail atau program lain yang direka bentuk untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan kefungsian mana-mana perisian komputer atau perkakasan atau peralatan telekomunikasi;
 15. mengganggu aliran normal dialog dengan bilangan mesej yang berlebihan (serangan) ke Laman-Laman, atau yang sebaliknya menjejaskan keupayaan pengguna lain untuk menggunakan Laman;
 16. mewujudkan liabiliti untuk iCar Asia atau menyebabkan iCar Asia kehilangan, secara keseluruhan atau sebahagian, perkhidmatan Pembekal Perkhidmatan Internetnya atau pembekal lain; atau
 17. menggunakan alamat e-mel yang mengelirukan, atau tajuk palsu atau pengecam yang dimanipulasi untuk menyamarkan asal kandungan yang dihantar melalui Laman-Laman.

Selain itu, Pengguna bersetuju untuk tidak:

 1. menghubungi sesiapa yang meminta untuk tidak dihubungi;
 2. mengintai atau mengganggu sesiapa;
 3. mengumpul maklumat peribadi tentang Pengguna lain untuk tujuan komersial, kecuali hanya untuk tujuan komersial terhad yang diluluskan oleh iCar Asia menurut Terma Penggunaan ini;
 4. mengumpul maklumat peribadi tentang Pengguna lain untuk tujuan yang menyalahi undang-undang;
 5. menggunakan cara-cara automatik, termasuk labah-labah, robot, perangkak, alat perlombongan data, atau sebagainya;
 6. menyalin atau mengeluarkan kandungan di Laman-Laman dengan sebarang cara - melainkan dibenarkan secara nyata oleh iCar Asia;
 7. menyiarkan kandungan bukan tempatan atau sebaliknya tidak berkaitan, berulang kali menyiarkan kandungan yang sama atau serupa atau sebaliknya mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada infrastruktur Laman-Laman; dan
 8. cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada sistem komputer iCar Asia atau terlibat dalam sebarang aktiviti yang mengganggu, mengurangkan kualiti, mengganggu prestasi, atau menjejaskan fungsi, Perkhidmatan atau Laman-Laman.

iCar Asia berhak untuk mengalih keluar mana-mana penyenaraian yang dianggapnya melanggar perkara di atas, mengikut budi bicara mutlaknya.

Pengguna hendaklah mematuhi Terma dan Syarat untuk Pengiklan yang Melanggan Carlist.my.

Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk ketepatan maklumat yang diberikan pada Laman-Laman.

Akaun

Untuk mengakses Laman, Pengguna dikehendaki memberikan pengenalan terkini, tepat, kenalan dan maklumat lain ('Maklumat Pengguna') sebagai sebahagian daripada proses pendaftaran akaun dan/atau penggunaan berterusan Laman yang ditawarkan oleh iCar Asia dan anak syarikat atau syarikat gabungan. "Maklumat Pengguna" yang disebut di atas juga termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang maklumat yang diberikan oleh Pengguna kepada iCar Asia atau kepada Pengguna lain.

Selanjutnya, Maklumat Pengguna, akaun Pengguna dan ID Pengguna tidak boleh dipindahkan atau dijual kepada pihak lain kecuali seperti yang diberikan dalam https://www.carlist.my/personal-data-protection-notice.

Pengguna bertanggungjawab untuk mengekalkan kerahsiaan akaun dan kata laluan Pengguna dan untuk menyekat akses kepada peranti Pengguna, yang termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer, peranti mudah alih dan/atau mana-mana peranti lain yang tujuan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi telefon, tetapi yang juga menggabungkan kefungsian yang membolehkan melihat Laman-Laman dan kandungannya. Pengguna bersetuju untuk menerima tanggungjawab untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun atau kata laluan Pengguna.

iCar Asia berhak untuk menolak Perkhidmatan, menamatkan akaun, mengalih keluar atau mengedit kandungan, dan/atau membatalkan pesanan mengikut budi bicara mutlak iCar Asia.

Penggunaan Kandungan Laman

iCar Asia memberikan Pengguna lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan kandungan Laman-Laman (“Kandungan Laman”) dan tidak memuat turun (selain daripada cache halaman) atau mengubah suainya, atau mana-mana bahagian daripadanya, kecuali dengan kebenaran bertulis nyata terlebih dahulu daripada iCar Asia.

Lesen ini tidak termasuk:

 1. sebarang pengumpulan dan penggunaan sebarang penyenaraian, penerangan atau harga produk; atau
 2. sebarang penggunaan derivatif Laman-Laman atau Kandungan Laman; atau
 3. sebarang muat turun atau penyalinan maklumat akaun untuk manfaat peniaga lain; atau
 4. sebarang penggunaan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data yang serupa.

Selain daripada tujuan yang Perkhidmatan dimaksudkan, Laman-Laman atau mana-mana bahagian Kandungan Laman atau mana-mana bahagian laman Rangkaian iCar Asia atau kandungan laman tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, dilawati atau dieksploitasi untuk sebarang tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis daripada iCar Asia.

Pengguna tidak boleh membingkai atau menggunakan teknik pembingkaian untuk menyertakan sebarang tanda dagangan, logo, atau maklumat proprietari lain (termasuk imej, teks, susun atur halaman atau borang) Laman-Laman tanpa kebenaran bertulis daripada iCar Asia.

Pengguna tidak boleh menggunakan sebarang teg Meta atau mana-mana "teks tersembunyi" lain menggunakan nama atau tanda dagangan Laman-Laman tanpa kebenaran bertulis nyata daripada iCar Asia.

Untuk mengelakkan keraguan, sebarang penyingkiran data tanpa kebenaran dari Laman-Laman oleh Pengguna adalah tertakluk kepada penalti RM25,000.00 bagi setiap penyenaraian.

Sebarang penggunaan yang tidak dibenarkan dengan serta-merta akan menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh iCar Asia.

Pengguna diberikan hak terhad, boleh dibatalkan dan bukan eksklusif untuk membuat hiperpautan ke halaman utama Laman selagi pautan itu tidak menggambarkan iCar Asia, produk atau Perkhidmatannya, atau Laman tersebut sebagai palsu, mengelirukan, menghina, atau sebaliknya perkara yang menyinggung perasaan dan tertakluk kepada sekatan yang disenaraikan dalam bahagian Tanggungjawab Pengguna dalam Terma Penggunaan ini.

Pengguna tidak boleh menggunakan mana-mana logo iCar Asia atau grafik proprietari atau tanda dagangan lain yang menjadi sebahagian daripada Laman-Laman tanpa kebenaran bertulis yang nyata.

Sekatan kandungan dan penggunaan perkhidmatan perisian

 1. Apabila Pengguna memberikan kandungan kepada Laman-Laman dan/atau iCar Asia, Pengguna memberi iCar Asia hak tidak eksklusif, di seluruh dunia, kekal, tidak boleh ditarik balik, bebas royalti, sublesen (melalui pelbagai peringkat) untuk menggunakan hak cipta, tanda dagangan, publisiti, dan hak pangkalan data yang dimiliki Pengguna dalam kandungan, dalam mana-mana media yang diketahui sekarang atau pada masa hadapan.
 2. Pengguna mewakili dan menjamin bahawa Pengguna memiliki atau sebaliknya mengawal semua hak ke atas kandungan yang disiarkan oleh Pengguna; bahawa kandungan adalah tepat; bahawa penggunaan kandungan yang dibekalkan Pengguna tidak melanggar Perjanjian ini dan tidak akan menyebabkan kerugian/kesusahan kepada mana-mana orang atau entiti; dan bahawa Pengguna akan menanggung rugi sepenuhnya dan memastikan iCar Asia tidak terjejas terhadap semua tuntutan, liabiliti, ganti rugi, prosiding, kos dan perbelanjaan yang terhasil daripada, yang timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan yang dibekalkan oleh Pengguna.
 3. iCar Asia mempunyai hak tetapi bukan kewajipan untuk memantau dan mengedit atau mengalih keluar sebarang aktiviti atau kandungan.
 4. iCar Asia tidak bertanggungjawab dan tidak mengambil tanggungan untuk sebarang kandungan yang disiarkan oleh Pengguna atau mana-mana pihak ketiga.
 5. Sebarang perisian (“Perisian”) yang digunakan dalam dan untuk Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod HTML, dan/atau aplikasi mudah alih (termasuk tetapi tidak terhad kepada aplikasi iOS dan Android), yang tersedia untuk dimuat turun, dimiliki oleh iCar Asia dan/atau pembekalnya.
 6. Penggunaan Perisian oleh Pengguna dikawal oleh terma perjanjian lesen pengguna akhir, jika ada, yang mengiringi atau disertakan dengan Perisian ("Perjanjian Lesen"). Pengguna mengakui bahawa ia mesti bersetuju dengan syarat Perjanjian Lesen sebelum menggunakan Perisian.
 7. Jika tiada Perjanjian Lesen, iCar Asia memberikan Pengguna lesen peribadi yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian untuk melihat dan sebaliknya menggunakan Rangkaian iCar Asia menurut terma dan syarat ini, dan bukan untuk tujuan lain.
 8. Pengguna tidak boleh melakukan mana-mana perkara berikut semasa mengakses atau menggunakan Perkhidmatan:
  1. mengakses, mengusik, atau menggunakan bahagian bukan awam Perkhidmatan, sistem komputer iCar Asia, atau sistem penghantaran teknikal pembekal iCar Asia;
  2. menyiasat, mengimbas atau menguji kelemahan mana-mana sistem atau rangkaian atau melanggar atau memintas sebarang langkah keselamatan atau pengesahan;
  3. mengakses atau mencari atau cuba mengakses atau mencari Perkhidmatan melalui sebarang cara (automatik atau sebaliknya) selain melalui antara muka terbitan yang tersedia pada masa ini yang disediakan oleh iCar Asia (dan hanya menurut terma dan syarat tersebut), melainkan Pengguna telah dibenarkan secara khusus untuk berbuat demikian dalam perjanjian berasingan dengan iCar Asia;
  4. menggunakan sebarang proses automatik dalam apa jua bentuk untuk membuat pertanyaan, mengakses, mendapatkan semula, mengikis, melombong data atau menyalin sebarang Bahan pada Rangkaian iCar Asia atau menjana atau menyusun sebarang dokumen, indeks atau pangkalan data berdasarkan Bahan yang diterbitkan pada Rangkaian iCar Asia untuk memalsukan sebarang e-mel atau penyiaran, atau dalam apa-apa cara menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar maklumat mengenal pasti sumber yang diubah, mengelirukan atau palsu;
  5. Campur tangan dengan, atau menganggu, (atau cuba berbuat demikian), capaian mana-mana pengguna, hos atau rangkaian, termasuk, tanpa had, menghantar virus, terlebih muatan, membanjiri, menghantar spam, mengebom mel Perkhidmatan, atau dengan skrip penciptaan kandungan dengan cara yang boleh mengganggu atau mewujudkan beban yang tidak wajar pada Perkhidmatan.

Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi

Privasi anda adalah penting kepada kami, oleh itu kami telah melaksanakan piawaian keselamatan privasi dan perlindungan data peribadi anda berdasarkan Polisi Privasi dan Notis Perlindungan Data Peribadi seperti yang dinyatakan di Laman ini. Untuk boleh menggunakan Perkhidmatan dan terus mengakses Laman ini, anda dikehendaki membaca Polisi Privasi dan Notis Perlindungan Data Peribadi kami terlebih dahulu.

Jika anda tidak bersetuju dengan Polisi Privasi dan Notis Perlindungan Data Peribadi kami, maka anda harus segera berhenti menggunakan Perkhidmatan kami.

Kuki

Laman-Laman menggunakan kuki. Pengguna memahami bahawa mereka mesti membolehkan kuki pada komputer mereka agar semua fungsi di Laman-laman berfungsi dengan baik. Ini ialah tetapan asal untuk kebanyakan penyemak imbas moden. Pengguna hendaklah merujuk kepada Bantuan penyemak imbas mereka untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang membolehkan kuki.

Kuki ialah fail data kecil yang ditulis pada cakera keras Pengguna apabila Pengguna melawat laman web tertentu. Fail kuki mengandungi maklumat tertentu, seperti ID pengguna nombor rawak yang Laman-Laman berikan kepada pelawat untuk menjejak halaman yang dilawati. Satu-satunya maklumat yang boleh terkandung dalam kuki ialah maklumat yang dibekalkan oleh Pengguna sendiri. Kuki tidak boleh membaca data dari cakera keras Pengguna atau membaca fail kuki yang dibuat oleh laman web lain.

Kuki membenarkan Pengguna menggunakan program interaktif yang lebih canggih. Kuki, dengan sendirinya, tidak boleh digunakan untuk mengetahui identiti mana-mana Pengguna. Hanya maklumat yang diberikan secara sukarela disimpan, tetapi maklumat ini tidak boleh dikenal pasti secara peribadi.

Pelayar yang Disokong

Secara umum, Laman-Laman menyokong keluaran utama semasa dan sebelumnya bagi Chrome, Firefox, Internet Explorer dan Safari (versi desktop) secara bergulir. Menggunakan versi terkini pelayar ini amat disyorkan.

Laman-Laman pada masa ini tidak menyokong mana-mana versi Internet Explorer yang lebih rendah daripada Internet Explorer 8. Versi mudah alih Safari juga tidak disokong.

Jika Pengguna menggunakan pelayar yang tidak disokong atau pelayar selain daripada yang disebutkan di atas, Pengguna mungkin tidak dapat menggunakan Laman-Laman atau sebahagian atau semua halaman di Laman-Laman mungkin tidak dilihat seperti yang dimaksudkan.

Penamatan dan Penggantungan

iCar Asia berhak untuk menggantung atau menamatkan Perkhidmatannya dengan serta-merta kepada Pengguna tanpa amaran dan/atau notis kerana melanggar mana-mana terma dan syarat dalam Perjanjian ini.

Tiada Waranti

iCar Asia tidak menjamin akses berterusan, tidak terganggu atau selamat kepada Perkhidmatan, dan operasi Laman-Laman mungkin diganggu oleh pelbagai faktor di luar kawalan iCar Asia.

Laman-Laman dan Perkhidmatan disediakan "seadanya" dan apabila tersedia, tanpa sebarang jenis waranti sama ada nyata atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan, hak milik atau bukan pelanggaran.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang iCar Asia mengecualikan semua waranti, syarat atau terma lain yang tersirat, sama ada tersirat oleh statut atau sebaliknya, termasuk tanpa had sebarang terma tentang kemahiran dan penjagaan atau ketepatan masa prestasi.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman-Laman mungkin mengandungi pautan dan/atau rujukan kepada laman web lain ('Laman Web Pihak Ketiga'). iCar Asia tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan, ketepatan dan/atau pendapat yang dinyatakan dalam Laman Web Pihak Ketiga (yang tidak disiasat, dipantau atau disemak untuk ketepatan atau kesempurnaan oleh iCar Asia).

Kemasukan dan/atau rujukan kepada mana-mana pautan atau alamat internet pada Laman-Laman tidak membayangkan kelulusan atau pengesahan laman-laman tersebut oleh iCar Asia.

Sekiranya Pengguna memutuskan untuk meninggalkan Laman-Laman dan mengakses Laman Pihak Ketiga, Pengguna berbuat demikian atas risikonya sendiri.

Hak Cipta

Semua kandungan yang disertakan di Laman-Laman, seperti teks, grafik, logo, ikon butang, imej, klip audio, muat turun digital, penyusunan data dan perisian, adalah hak milik iCar Asia dan/atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh semua hak cipta yang berkenaan undang-undang.

Penyusunan semua kandungan di Laman-Laman adalah hak milik eksklusif iCar Asia dan dilindungi oleh semua undang-undang hak cipta yang terpakai.

Tanda Dagangan

Grafik, logo, pengepala halaman, ikon butang, skrip dan nama perkhidmatan Laman-Laman adalah tanda dagangan, tanda dagangan berdaftar atau penampilan visual dagangan iCar Asia di Malaysia dan/atau negara lain.

Tanda dagangan dan penampilan visual perdagangan iCar Asia tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan yang bukan milik iCar Asia dalam apa-apa cara yang mungkin menyebabkan kekeliruan di kalangan pelanggan atau dalam apa-apa cara yang memperlekehkan atau mencemarkan nama iCar Asia dan/atau Laman-Laman.

Semua tanda dagangan lain yang tidak dimiliki oleh iCar Asia yang muncul di Laman-Laman adalah hak milik pemilik masing-masing, yang mungkin atau mungkin tidak bergabung dengan, berhubung kepada, atau ditaja oleh iCar Asia.

Komunikasi Elektronik

Apabila Pengguna melawati Laman-Laman atau menghantar e-mel kepada iCar Asia, Pengguna sedang berkomunikasi dengan iCar Asia secara elektronik. Pengguna bersetuju untuk menerima komunikasi daripada iCar Asia secara elektronik.

iCar Asia boleh berkomunikasi dengan Pengguna melalui e-mel, SMS atau dengan menyiarkan notis di Laman-Laman. Pengguna bersetuju bahawa semua perjanjian, notis, pendedahan dan komunikasi lain yang disediakan oleh iCar Asia kepada Pengguna secara elektronik memenuhi sebarang keperluan undang-undang bahawa komunikasi tersebut dibuat secara bertulis.

Iklan dan Promosi

iCar Asia menjalankan iklan dan promosi. Dengan menggunakan Laman-Laman, Pengguna bersetuju bahawa iCar Asia mempunyai hak untuk menjalankan iklan dan promosi sedemikian di Laman-Laman. Cara, mod dan tahap pengiklanan oleh iCar Asia tertakluk kepada perubahan.

Surat-menyurat atau urusan perniagaan Pengguna dengan, atau penyertaan dalam promosi, pengiklan yang ditemui pada atau melalui Laman-Laman, termasuk pembayaran dan penghantaran barangan atau perkhidmatan yang berkaitan, dan sebarang terma, syarat, waranti atau representasi lain yang berkaitan dengan urusan tersebut, adalah semata-mata antara Pengguna dan pengiklan tersebut.

Pengguna bersetuju bahawa iCar Asia tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk yang ditanggung akibat daripada sebarang urusan sedemikian atau akibat kehadiran pengiklan tersebut di Laman-Laman.

Pengecualian Liabiliti

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan sekalipun, iCar Asia, syarikat induknya, gabungan, anak syarikat, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau penerima serah haknya, tidak akan bertanggungjawab dalam apa jua keadaan untuk:-

 1. sebarang ganti rugi punitif, sampingan atau berbangkit dan/atau kerugian yang timbul daripada, timbul/akibat daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini termasuk kerugian ekonomi (termasuk, tanpa had, kehilangan hasil, keuntungan, kontrak, perniagaan atau simpanan yang dijangkakan); atau
 2. kandungan Pengguna lain, tindakan atau tidak bertindak, atau kenderaan/barang/perkhidmatan yang disenaraikan oleh Pengguna lain; atau
 3. kualiti, keselamatan, kesesuaian atau kesahihan kenderaan/barangan/perkhidmatan yang diiklankan, kebenaran atau ketepatan kandungan atau penyenaraian Pengguna, keupayaan penjual untuk menjual kenderaan/barang/perkhidmatan tersebut, keupayaan pembeli untuk membayar kenderaan/barang/perkhidmatan, atau pembeli atau penjual sebenarnya akan menyelesaikan transaksi; atau
 4. sebarang kehilangan muhibah atau reputasi; atau
 5. apa-apa kerugian khas, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada tindakan untuk pelanggaran kontrak, tindakan di bawah tort kecuaian, fitnah, pelanggaran hak cipta, pelanggaran cap dagangan, pelepasan, pelanggaran reka bentuk perindustrian berdaftar, pelanggaran paten, pecah keyakinan; atau
 6. sebarang liabiliti dalam undang-undang am; atau
 7. sebarang pepijat, virus, kuda trojan, serangan, gangguan, penggodaman, atau pencerobohan keselamatan lain atau seumpamanya yang mungkin dihantar ke atau melalui Laman atau oleh mana-mana pihak ketiga; atau
 8. dengan cara lain.

iCar Asia tidak terlibat dalam transaksi sebenar antara pembeli dan penjual. iCar Asia tidak memindahkan pemilikan undang-undang kenderaan/barangan/perkhidmatan daripada penjual kepada pembeli, dan tiada apa-apa pun dalam Perjanjian ini boleh mengubah suai bidang kuasa tempatan, di mana pemilikan undang-undang sesuatu item dipindahkan apabila pihak (iaitu, penjual dan pembeli) bercadang untuk memindahkan pemilikan undang-undang tersebut.

iCar Asia tidak dapat menjamin akses berterusan atau selamat kepada Perkhidmatan, dan operasi Laman mungkin diganggu oleh pelbagai faktor di luar kawalan iCar Asia.

Untuk mengelakkan keraguan, iCar Asia tidak bertanggungjawab dan tidak akan bertanggungjawab ke atas tindakan atau peninggalan penyedia perkhidmatan telekomunikasi lain atau untuk kerosakan atau kegagalan rangkaian dan peralatan mereka.

Tanggung Rugi/Indemniti

Pengguna pada setiap masa bersetuju dan berjanji untuk menanggung rugi sepenuhnya, dan mempertahankan iCar Asia, syarikat induknya, syarikat gabungan, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau serah hak daripada sebarang tindakan, tuntutan, permintaan, prosiding , kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk yuran guaman dan pengeluaran yang munasabah) yang ditanggung, atau dibayar oleh iCar Asia secara langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, timbul daripada, akibat daripada atau berkaitan dengan pelanggaran Perjanjian ini oleh Pengguna (termasuk dokumen yang diperbadankan dengan rujukan), atau timbul daripada pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga oleh Pengguna.

Pelepasan

Sekiranya seorang Pengguna mempunyai pertikaian, tuntutan dan/atau tindakan terhadap seorang atau lebih Pengguna lain, Pengguna dengan ini bersetuju untuk melepaskan iCar Asia, syarikat induknya, sekutu, syarikat gabungan, syarikat bersekutu, pengarah, pegawai, pekerja, pekhidmat, pembekal, ejen atau penerima serah hak sepenuhnya, yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai daripada semua tuntutan, tuntutan, perbelanjaan, kos dan ganti rugi (sebenar dan berbangkit) daripada setiap jenis dan sifat, diketahui dan tidak diketahui, disyaki dan tidak disyaki, didedahkan dan tidak didedahkan (termasuk fi undang-undang) yang timbul daripada atau dalam apa-apa cara berkaitan dengan pertikaian tersebut.

Undang-Undang yang Berkuatkuasa

Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia, dan tertakluk kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah Malaysia.

Peruntukan Am

 1. Mana-mana orang yang bukan merupakan pihak kepada Perjanjian ini tidak mempunyai sebarang hak untuk menguatkuasakan mana-mana terma dan syarat yang terkandung di sini.
 2. Jika mana-mana peruntukan Perjanjian dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut hendaklah dibatalkan dan peruntukan selebihnya hendaklah dikuatkuasakan.
 3. Pengguna bersetuju bahawa Perjanjian ini dan semua perjanjian yang diperbadankan boleh diserahkan secara automatik oleh iCar Asia, mengikut budi bicara mutlaknya, kepada pihak ketiga sekiranya berlaku penggabungan atau pengambilalihan.
 4. Pengguna dan iCar Asia adalah bebas, dan tiada agensi, perkongsian, usaha sama, pekerja-majikan atau hubungan francaisor-francais dimaksudkan atau dicipta oleh Perjanjian ini.
 5. Kegagalan iCar Asia untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran oleh Pengguna atau orang lain tidak akan menjadi penepian haknya untuk bertindak berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau serupa. iCar Asia tidak menjamin bahawa tindakan akan diambil terhadap semua pelanggaran Perjanjian.
 6. Tajuk dan kapsyen Perjanjian ini disertakan untuk memudahkan rujukan sahaja dan sama sekali tidak mentakrifkan, mengehadkan, mentafsir atau menerangkan skop atau takat mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini.
 7. Perkataan yang mengimport satu jantina hendaklah termasuk mana-mana jantina lain melainkan dinyatakan sebaliknya.
 8. Perkataan dalam nombor tunggal hendaklah termasuk jamak dan perkataan dalam nombor jamak termasuk tunggal melainkan dinyatakan sebaliknya.
 9. Bahagian berikut kekal dalam sebarang penamatan Perjanjian: Pelepasan, Penggunaan Kandungan Laman, Pengecualian Liabiliti dan Indemniti.

Keseluruhan Perjanjian

Terma dan syarat di sini, Terma dan Syarat untuk Pengiklan yang Melanggan Carlist.my, Terma dan Syarat untuk Penjual Persendirian dan Notis Perlindungan Data Peribadi kami (secara kolektif, “Terma”) adalah perjanjian keseluruhan dan eksklusif antara iCar Asia dan Pengguna berkenaan Perkhidmatan (tidak termasuk sebarang perkhidmatan yang mana Pengguna mempunyai perjanjian berasingan dengan iCar Asia yang secara eksplisit sebagai tambahan atau menggantikan Terma), dan Terma menggantikan sebarang perjanjian terdahulu antara iCar Asia dan Pengguna berkenaan Perkhidmatan . Selain ahli kumpulan syarikat yang menjadi ahli iCar Asia Sdn Bhd., tiada orang atau syarikat lain akan menjadi benefisiari pihak ketiga kepada Terma.

Variasi Perjanjian Pengguna

We may revise the Terms from time to time; the most current version can always be found at https://www.carlist.my/ms/terms-and-conditions-of-use. iCar Asia recommends Users to review the Terms periodically to be aware of such modifications. By continuing to access or use the Site and its Services after those revisions / modifications become effective, Users agree to be bound by the revised Terms of this Agreement.

Kami mungkin akan menyemak dan meminda Terma ini dari semasa ke semasa; versi terkini boleh didapati di https://www.carlist.my/terms-and-conditions-of-use. iCar Asia mengesyorkan Pengguna menyemak Terma ini secara berkala untuk mengetahui pengubahsuaian tersebut. Dengan terus mengakses atau menggunakan Laman-Laman dan Perkhidmatannya selepas semakan / pindaan tersebut berkuatkuasa, Pengguna bersetuju untuk terikat dengan Terma Perjanjian ini yang telah dipinda.

Maklumat Perhubungan

Jika Pengguna mempunyai sebarang soalan atau komen mengenai Perjanjian, sila hubungi iCar Asia. Butiran iCar Asia adalah seperti berikut.

Nama: iCar Asia Limited

Alamat: Suite 18.01, Level 18, Centrepoint North, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 1300-30-4227

Faks: 603-2776-6010

E-mel: enquiries@carlist.my

Hantar maklum balas anda.

Diisukan: Oktober 1, 2023